Reklamační řád

 

Reklamační podmínky obchodní společnosti

BROSIS Trading s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

jednatelé společnosti: Bc. Kristýna Holbová, Jakub Holba

IČO: 09285679

DIČ: CZ09285679

  • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 333867.
  • pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese kooduu.eu.

 

JAK POSTUPOVAT:

O reklamaci nás informujte telefonicky nebo e-mailem (info@kooduu.eu, tel.: 737 158 310). Budete vyzváni k doložení fotodokumentace nebo jiné identifikaci reklamace a návrhu řešení (oprava, výměna, vrácení peněz atd.).

Pokud bude patrné, že je zboží skutečně vadné, zařídíme na naše náklady svoz společností PPL, případně prostřednictvím pobočkové sítě Zásilkovna (dle charakteru zboží). Následně Vám buď vrátíme peníze, nebo zboží vyměníme. S řešením reklamace Vám tedy nevzniknou žádné náklady.

Reklamace řešíme většinou do týdne, ve složitějších případech do 30 dnů. Vždy obdržíte informaci o vyřízení reklamace.

 

REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Tato ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

V sídle / místě podnikání je pouze možné přijmout oznámení o reklamaci v listinné podobě. Adresa pro doručování:

Jakub Holba – BROSIS Trading s.r.o.

Táborská 1660/28, 251 01 Říčany

e-mail: info@kooduu.eu

tel: +420 737 158 310

 

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.